ثبت يك سايت در ليست سياه ! گوگل !!!
تاریخ : 1393/8/24

از اين پس شما ميتوانيد يك سايت را از ليست و نتايج جستجو و سرچ گوگل خارج كنيد و آن سايت را وارد بلك ليست يا ليست سياه گوگل كنيد تا سايت مورد نظر ديگر هيچ ورودي از گوگل دريافت نكند -