حداقل درآمد براي درخواست برداشت فقط 20 هزار تومان !
تاریخ : 1393/7/26

حداقل درآمد براي درخواست برداشت از 40 هزار تومان به 20 هزار تومان كاهش يافت - موفق و سربلند باشيد