تغييرات در كل تعرفه ها
تاریخ : 1393/5/25

كل تعرفه ها تغيير كردند - با سياست هاي كاري جديد سايت سعي بر اين داريم درآمد شما بيشتر و سود شما بيشتر باشد و از درآمدتان بيشتر لذت ببريد - تعرفه بازديد هنوز هيچ تغييري نكرده پس تا ميتوانيد بازديد بخريد كه بزودي گران خواهد شد - موفق و سرافراز باشيد