واریز تمامی درخواست های کسب درآمد تا پایان مرداد ماه - واریز شد
تاریخ : 1396/5/17

به نام خدا
واریز تمامی درخواست ها کسب درآمد تا پایان مرداد ماه انجام خواهد شد.
موفق باشید
آی الکسا

تکمیلی : تمامی درخواست های واریز تا تاریخ 1 شهریور واریز شدند.
موفق باشید